Wat kost huren in 2020?

Een bericht van de Woonbond

Een hogere liberalisatiegrens. Geïndexeerde grenzen voor de toewijzing van sociale huurwoningen en de huurtoeslag. In 2020 verandert er weer veel dat van invloed is op de portemonnee van huurders en woningzoekenden.

Wat kost een sociale huurwoning?

Verhuist u in 2020 naar een sociale huurwoning? Dan mag de kale huur van die woning niet hoger zijn dan € 737,14. Dit is de nieuwe ‘liberalisatiegrens’.

Valt u onder een inkomensgrens van passend toewijzen? Dan zal de huur van uw nieuwe woning waarschijnlijk niet hoger zijn dan € 619,01 (een- en tweepersoonshuishouden) of € 663,40 (grotere huishoudens). Dat komt omdat corporaties ook in 2020 'passend' moeten toewijzen. Minstens 95% van de woningen die zij toewijzen aan huishoudens met een laag inkomen moet een kale huur hebben onder deze ´aftoppingsgrenzen´. Een hogere huur mag alleen in uitzonderingsgevallen.

De inkomensgrenzen voor passend toewijzen hangen af van huishoudgrootte en leeftijd:

  • Eenpersoons €23.225,-
  • Meerpersoons €31.550,-
  • Eenpersoons ouderen €23.175,-
  • Meerpersoons ouderen €31.475,-

Met welk inkomen kunt u een sociale huurwoning krijgen?

Met een jaarinkomen dat lager is dan € 39.055,- maakt u het meeste kans. Als u iets meer verdient maakt u ook nog kans, maar als uw inkomen hoger is dan € 43.574,- kunt u alleen bij uitzondering sociaal huren. Bijvoorbeeld als u moet verhuizen vanwege sloop van uw woning, of als u vanwege een beperking moeilijk aan geschikte woonruimte komt. In 2020 moeten woningcorporaties zich aan de volgende regels houden:

  • Minimaal 80% van de vrijkomende woningen met een huurprijs tot € 737,14 moet worden toegewezen aan huishoudens met een jaarinkomen tot € 39.055,-
  • Maximaal 10% van de woningen met een huurprijs tot € 737,14 mag worden toegewezen aan huishoudens met een jaarinkomen tussen € 39.055 en € 43.574.
  • Voor de resterende 10% van de woningen geldt geen inkomensgrens. Maar corporaties moeten bij het toewijzen van deze woningen wel de voorrangsregels uit de plaatselijke huisvestingsverordening in acht nemen. Wat dat voor regels zijn verschilt per gemeente. Verder moeten ze zich houden aan het besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV). In dat besluit staat dat mensen met fysieke of psychische beperkingen voorrang moeten krijgen.

Voor commerciële verhuurders (zoals particuliere huisbazen) gelden deze regels allemaal niet. Zij verhuren ook wel woningen met een huurprijs tot € 737,14.

Wat wordt de huurverhoging per 1 juli?

De overheid stelt maximale percentages vast voor de jaarlijkse huurverhoging bij sociale huurwoningen. Voor 2020 zijn dat:

  • Inflatie plus 2,5% voor huurders met een inkomen tot €43.574,-
  • inflatie plus 4 % voor huurders met een inkomen vanaf €43.574,-

In het Sociaal Huurakkoord dat de Woonbond sloot met corporatiekoepel Aedes is afgesproken dat de gemiddelde huurprijsstijging van hun sociale huurwoningen niet hoger mag zijn dan inflatie. Corporaties zullen daarom minder hogere huurverhogingen rekenen dan wettelijk is toegestaan. Daarnaast zijn er ook afspraken gemaakt voor huurverlaging en bevriezing in 2020.

Welke percentages Habeko wonen gaat hanteren is inmiddels bekend. Zie item huurverhoging 2020.