Privacyverklaring

Dit is een privacyverklaring van de SBHw (hierna te noemen "stichting"), gevestigd te Hazerswoude-Dorp. De stichting is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De secretaris van deze stichting is tevens de functionaris gegevensbescherming van de stichting. Hij is te bereiken via info@sbhw.nl .

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de stichting verwerkt, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen er zijn genomen om de verwerking rechtmatig, naar behoren en transparant te laten plaatsvinden geheel volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Lees deze informatie aandachtig door zodat u weet hoe de stichting gegevens verwerkt en wat uw rechten daarbij zijn.

Persoonsgegevens die wij verwerken.

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.                                                                                                               

De stichting verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Foto’s van onze activiteiten in relatie met het doel waarvoor u een overeenkomst met de stichting bent aangegaan.
 • Het kan dus voorkomen dat u op een foto op onze website of in papieren stichting-informatie staat. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u een verzoek tot correctie indienen. U kunt een dergelijk bezwaar richten aan de secretaris.
 • Foto’s van overige activiteiten waarvoor u zich heeft aangemeld.
 • Als u gebruik maakt van het contactformulier, hebben we uw naam en e-mailadres nodig om uw vraag te verwerken en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
 • Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en om u op de hoogte te houden van nieuws. Wanneer u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.
 • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
 • Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers. Wel behouden wij het recht van moderatie in bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen.
 • Uitnodigen voor bijeenkomsten.
 • Verzenden van onze nieuwsbrieven/informatie over activiteiten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

De stichting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende maximale bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • De bewaartermijn van persoonsgegevens ten behoeve van de administratie eindigt direct, na uw schriftelijke melding dat het huurcontract met Habeko wonen is geëindigd.
 • Persoonsgegevens ten behoeve van het organiseren van bijeenkomsten, activiteiten en evenementen, zullen maximaal drie maanden na dato bewaard worden.
 • Foto’s van activiteiten en evenementen worden bewaard zolang deze actualiteit hebben, dan wel van historisch belang zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

 • De stichting  verkoopt uw gegevens niet.
 • De stichting deelt uw persoonlijke gegevens  uitsluitend met partijen die wij inschakelen om uw vragen te beantwoorden. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
 • De stichting blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast delen wij nooit persoonsgegevens met andere derden, zoals commerciële bedrijven en sponsoren. Dit zouden wij alleen doen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken.

De stichting gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de stichting en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar keeskok@casema.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u persoonlijk is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

De stichting wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

De stichting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@sbhw.nl .

Wijziging van het privacy beleid.

De stichting past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de  website zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. De  stichting raadt u dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de stichting er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.